شما اینجا هست:

متن آهنگ خود زندگی علی پیشتاز و سمیر